Databeskyttelse

Privatlivs- og cookiepolitik

samt Databeskyttelse i Morsø Provsti

Privatlivs- og cookiepolitik

Anonymitet

Brugen af Morsø Provstis hjemmeside www.km.dk er fuldstændig anonym. Derregistreres ingen data, der kan bruges til at identificere dig. Ingen datavideregives eller sælges til tredjepart.

 

Cookies

Morsø Provstishjemmeside bruger ikke cookies til at tilpasse eller forbedre indholdet afhjemmesiden. Du skal ikke selv afgive oplysninger, da vi intet har, der kunnenødvendiggøre det.

Via udbyderen afvores hjemmeside får vi statistiske oplysning om trafikken på hjemmesiden.Disse oplysninger er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.

 

Links

Benytter du dig aflinks på hjemmesiden kommer du til andre hjemmesider, hvor vilkårene kan væreanderledes.

 

Fjernelse af cookies o.l.

Det er muligt atslette eller blokere for cookies via din browsers internetindstillinger. 

Databeskyttelse

Lov og regler

I Folkekirken er menighedsråd, provstier, stifter m.fl. dataansvarlige. De har ansvaret for, at en behandling af personoplysninger lever op til reglerne i databeskyttelsesforordningen.

 

Den officielle titel på databeskyttelsesforordningen er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Databeskyttelsesloven er vedtaget af Folketinget og trådt i kraft i maj 2018 samtidig med, at databeskyttelsesforordningen finder anvendelse.

 

Dataansvarlig

Morsø Provsti er dataansvarlig for personoplysninger, som modtages og behandles på provstikontoret.

 

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har. Denne orientering findes i det følgende.

 

Sådan arbejder vi

Når vi modtager en henvendelse, vurderer vi, om det er en henvendelse i en sag. I så fald vil henvendelsen blive journaliseret og indgå i den samlede sag.

Hvis henvendelsen ikke indgår i en sag, vurderes det, om henvendelsen skal journaliseres eller besvares pr. mail eller telefonisk.

Hvis henvendelsen ikke journaliseres, men besvares pr. telefon eller mail,

vil henvendelsen samt besvarelsen blive slettet efterfølgende.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

 

Sikkerhed

Vores digitale systemer er sikret via de krav og retningslinier, der er udstukket af Kirkeministeriet. Folkekirkens IT har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Der udvikles løbende sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

 

Videregivelse

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring el. lign. Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores myndighedsopgaver. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, herunder SKAT. Vi overfører ikke data til udlandet.

 

Dine rettigheder

  • Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
  • Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
  • Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
  • Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger

 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af oplysninger, er du velkommen til at kontakte os: Morsø Provsti, telefon 97 72 20 30, mail morsoe.provsti@km.dk

Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver i Kirkeministeriet: Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen, tlf.: 3392 3390

mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk

 

Hvis du ønsker indsigt i en sag, hvor vi har registreret oplysninger om dig, kan du skrive til os på morsoe.provsti@km.dk

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

 

Anonymitet

Brugen af Morsø Provstis hjemmeside www.km.dk er fuldstændig anonym. Der registreres ingen data, der kan bruges til at identificere dig. Ingen data videregives eller sælges til tredjepart.

 

Cookies

Morsø Provstis hjemmeside bruger ikke cookies til at tilpasse eller forbedre indholdet af hjemmesiden. Du skal ikke selv afgive oplysninger, da vi intet har, der kunne nødvendiggøre det.

Via udbyderen af vores hjemmeside får vi statistiske oplysning om trafikken på hjemmesiden. Disse oplysninger er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.

 

Links

Benytter du dig af links på hjemmesiden kommer du til andre hjemmesider, hvor vilkårene kan være anderledes.

 

Fjernelse af cookies o.l.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies via din browsers internetindstillinger.